Ochrona danych osobowych

W Grupie Kapitałowej ROBYG dochowujemy szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych i rozliczalności ich przetwarzania oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. ROBYG przywiązuje bardzo dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód), jeżeli takie zgody są konieczne do przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane w relacjach z ROBYG, określone spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG będą właściwym administratorem danych.

O tym, który podmiot wchodzący w skład naszej Grupy Kapitałowej jest administratorem Państwa danych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Na przykład:

 • jeżeli są Państwo zainteresowani ofertami dotyczącymi Spółek z Grupy Kapitałowej ROBYG i chcą je otrzymywać w formie elektronicznej (e-maliowo, SMS, rozmowa na żywo w formie wideokonferencji) lub telefonicznej, a zwłaszcza w zakresie inwestycji ROBYG, administratorem tych danych jest ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o.
 • jeżeli podpisują Państwo umowę rezerwacyjną lub inne, kolejne umowy dotyczące nabycia mieszkania, komórki lokatorskiej, garażu, z jedną ze spółek celowych z Grupy Kapitałowej ROBYG (dalej zwane łącznie „Spółkami z Grupy Kapitałowej ROBYG”) lub są Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego klienta, to administratorem danych będzie ta spółka celowa, z którą podpisywana jest umowa.
 • jeżeli podpisują Państwo z nami lub dążą Państwo do nawiązania z nami umów w sprawie najmu, zbycia nieruchomości lub są Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego kontrahenta, to administratorem danych będzie ta spółka, z którą nawiązywana jest relacja biznesowa lub docelowo podpisywana umowa.
 • jeżeli podpisują Państwo z nami lub dążą Państwo do nawiązania z nami umów o współpracy, w zakresie dostarczenia nam usług (np. usług architektonicznych, usług IT, usług wykonawczych, usług budowlanych) lub są Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego kontrahenta, to administratorem danych będzie ta spółka, z którą nawiązywana jest relacja biznesowa lub docelowo podpisywana umowa.
 • jeżeli korzystają Państwo z naszej usługi, jaką jest możliwość przebywania w naszej przestrzeni co-workingowej, to administratorem danych jest Working Balance Sp. z o.o.
 • jeżeli pozostawiają Państwo dane w celach rekrutacyjnych, to administratorem danych ta Spółka z Grupy Kapitałowej ROBYG, która jest potencjalnym pracodawcą
 • jeżeli pozostawiają Państwo dane w związku z zatrudnieniem, czy nawiązaniem współpracy w innej formie, to administratorem danych ta Spółka z Grupy Kapitałowej ROBYG, która jest pracodawcą

Uwaga: jeżeli są Państwo członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, to administratorem danych członków takiej wspólnoty jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa, a nie Spółka z Grupy ROBYG.

1.2. Jak mogę się skontaktować z administratorem danych?

Wszystkie Spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG mają siedzibę pod adresem: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa

Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:

– za pomocą telefonu: 22 41 91 00

– za pomocą wiadomości e-mail: sekretariat@robyg.com.pl

– listownie: Al Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

1.3. Czy administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych?

Tak, w Grupie Kapitałowej ROBYG powołano Inspektora Ochrony Danych, którym jest:

Katarzyna Ułasiuk, kontakt: iod@robyg.com.pl

Kontakt korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

1.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane w określonych celach są poparte odpowiednimi podstawami prawnymi. O wszystkich rzeczywistych celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, wykorzystujemy dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. rekrutacja – zgoda kandydata do pracy
 2. zatrudnienie, czyli realizacja umowy i wykonanie obowiązujących przepisów w tym zakresie (dot. prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej):
 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Grupie Kapitałowej ROBYG i poza Grupą Kapitałową ROBYG kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań)
 1. współpraca w oparciu o umowę inną, niż kodeks pracy (np. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia):
 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji
 • prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Grupie Kapitałowej ROBYG i poza Grupą Kapitałową ROBYG kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań)
 1. przekazywanie ofert dotyczących Spółek z Grupy ROBYG – zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (zbieramy odrębne zgody na każdą z tych form)
 2. przeprowadzenie z nami rozmowy zdalnej w formie wideo i jej utrwalenie w celach archiwizacyjnych (dowodowych) – zgoda klienta na przetwarzanie wizerunku wyrażana przed rozpoczęciem rozmowy poprzez aktywne działanie (kliknięcie przycisku zgodnie z podaną wcześniej informacją), a dodatkowo w zakresie innych danych podawanych podczas rozmowy – prawnie uzasadniony interes, jakim jest utrwalenie rozmowy w celach dowodowych
 3. realizacja zawartych umów, dotyczących nabycia nieruchomości, najmu, skorzystania z przestrzeni co-workingowej, dostawy produktów/usług dla nas:
 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, prawa budowlanego (w przypadku nieruchomości), jak też
 • prawnie uzasadnione interesy ROBYG, rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników
 1. bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – prawnie uzasadnione interesy ROBYG rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu
 2. monitoring wizyjny terenu budowy lub terenu zakładu pracy – prawnie uzasadnione interesy ROBYG rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie budowy lub zakładu pracy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie budowy/zakładu pracy

Poza tym, co opisaliśmy wyżej, informacje o preferencjach naszych klientów, np. rodzaje mieszkań czy inwestycji, którymi klienci są zainteresowani, wybierane lokalizacje (miasta, dzielnice), metraż, bez wykorzystywania imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania, czy innych danych osobowych zestawiamy w formie zbiorczej. Dane wykorzystywane do takiego zestawienia pochodzą zarówno z naszych stron internetowych (po wysłaniu nam formularza z zapytaniem o ofertę), bądź podawane są nam w trakcie podpisywania umowy (rezerwacyjnej, sprzedaży). Takie zbiorczo zebrane informacje wykorzystujemy do:

 • tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych;
 • tworzenia profili look alike, czyli kierowanie materiałów marketingowych do podobnej grupy klientów poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich filtrów wyszukiwania, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich klientów, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań czy preferencji zakupowych (w oparciu o zagregowane dane dotyczące innych klientów).

2. Źródło danych (skąd ROBYG ma moje dane osobowe?)

Zazwyczaj źródłem danych są Państwo, czyli sama osoba, której dane dotyczą. ROBYG nie nabywa baz sprzedażowych od innych podmiotów.

W przypadku, gdy korzystają Państwo z formularzy udostępnianych przez portale nieruchomości, dostajemy od portali nieruchomości dane w takim zakresie, w jakim określa to regulamin danego portalu. Celem wykorzystania przez nas tych danych jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przedstawianie ofert o inwestycjach ROBYG w formie elektronicznej.

Jeżeli są Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dostawcy usług wykończeniowych, budowlanych, stroną umowy najmu), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracują Państwo z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Państwa dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

3. Odbiorcy danych

W Grupie Kapitałowej ROBYG dbamy o to, żeby nie ujawniać danych osobowych osobom nieuprawnionym, w szczególności dbamy o to, aby informacje te nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów i przetwarzaniem innych kategorii danych osobowych są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych.

Spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG nie sprzedają, nie przekazują i nie użyczają zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, niż upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Spółek z Grupy Kapitałowej ROBYG, chyba, że:

 • dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów (np. organy kontrolujące, komornik, Policja)
 • dzieje się to w wyniku konieczności spełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. udostępnienie danych do ZUS, US, na tablicy informacyjnej na budowie)
 • dzieje się to, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostępnienie danych do kancelarii notarialnej podczas nabywania nieruchomości w formie aktu notarialnego)
 • dzieje się to, ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki z Grupy ROBYG (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej)
 • dzieje się to w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na nieruchomościach).

4. Social media

Prowadzimy strony profilowe na Facebooku:

a także profile na platformie Instagram

i Youtube:

co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, gdy odwiedzają Państwo nasze profile, bądź wchodzą Państwo w interakcje z naszymi profilami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzają Państwo nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook gromadzimy dane dotyczące Państwa aktywności na naszym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na naszym profilu. Proszę pamiętać, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i my, i Państwo jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Państwa aktywnością w ramach prowadzonych przez nas profili na portalu społecznościowym będziemy przetwarzać w ramach tego profilu przez okres funkcjonowania naszego konta na portalu, chyba, że wcześniej je Państwo usuną samodzielnie. Proszę pamiętać, że jako użytkownik Facebooka czy innego portalu społecznościowego mogą Państwo także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami właściwego portalu.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:

 1. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody
 2. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia
 3. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo
 4. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia.
 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych
 2. sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie. Na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych
 6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG traktują w bardzo poważny sposób bezpieczeństwo serwerów i komputerów w sieci lokalnej, urządzeń mobilnych, zabezpieczeń biura, wykorzystywania poczty elektronicznej, etc. Stosowany poziom zabezpieczenia tych danych, jak i ryzyka z tym związane poddawane są okresowym przeglądom, ocenie i weryfikacji. Jeżeli zachodzi potrzeba to wprowadzamy dodatkowe mechanizmy kontrolno-zabezpieczające podnoszące poziom ochrony Państwa danych. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej idącej poufności powierzanych nam przez Państwa danych. Zapewniamy o dołożeniu z naszej strony należytej staranności w celu ochrony informacji, co podtrzymujemy poprzez: okresową weryfikację przyjętych zabezpieczeń, okresowe szkolenia pracowników, wdrożenie wewnętrznych polityk i procedur mających na celu ochronę danych osobowych, doskonalenie przyjętego systemu ochrony danych osobowych w każdym przypadku, kiedy zauważymy taką możliwość, a tym bardziej potrzebę.

Dodatkowo strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności i warunki korzystania z usługi.

7. Cookies

W celu lepszego dostosowania dostarczanych Państwu usług i szybszego przekazywania informacji, których Państwo poszukują, Robyg używa w tym celu tzw. cookies tj. informacji zapisywanych przez serwer www.robyg.pl, najagodnie.pl, city-sfera.pl i Working-balance.pl na komputerze użytkownika. Przy połączeniu się komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies przede wszystkim w celu oszczędzenia użytkownikowi czasu na wyszukiwanie informacji, których y odnalezieniem z największym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany. Pliki cookies używane są także dla zapamiętywania na czas sesji danych statystycznych o ruchu użytkowników, używanych przez Robyg. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji- Internet Explorer Więcej informacji- Chrome Więcej informacji- Firefox Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron serwisów www.spetrafit.pl. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w tej Polityce Prywatności, którą niezwłocznie zaktualizujemy.